callcenter ESTİM ÖNERİ VE TALEP444 00 73
KİRAYA VERME HİZMETİ ALINACAKTIR

İ L A N

ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

İHALENİN KONUSU           : Aşağıda tapu kaydı ve niteliği belirtilen “İstanbul İli Esenler İlçesi Oruç Reis Mahallesinde Bulunan, mülkiyeti Belediyemize ait olan Geri Dönüşüm tesisi ve müştemilatına ait alanın kiralanması ve ambalaj atıklarının toplanması işinin İlçemizdeki okullarda öğrenim gören öğrencilere eğitim-öğretim yılı başında dağıtılacak defter temini karşılığında (45.000 kg ) ve aylık 1.220,00 TL + KDV (Bin iki yüz yirmi Türk Lirası) muhammen bedelle, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/c. Maddesi gereğince 10 (on) yıl süre ile Açık teklif Usulü ve şartnamesi gereğince Esenler Belediyesi tarafından 20.04.2017 tarih ve saat:11.00 da satışa sunulacaktır.

 

Kiraya verilecek taşınmazın;

Adresi             : Oruç Reis Mah.       Sokağı : İpekyolu Cad.          Cinsi    : Arsa

 Pafta               : 246 DT 2d                Ada     : 1082                         Parsel   :26

 

İşin nevi: Kiraya verme

İlçe: ESENLER

Mahalle:Oruç Reis

İhale usulü: 2886 sayılı Devlet ihale yasasının 35/CMaddesine göre açık teklif usulü

İhale tarih ve saati: 20.04.2017 tarih ve saat:11.00

Şartname bedeli: 500,00 TL (Şartname Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünden temin edilebilir)

İhale komisyonu yeri ve adresi: Esenler Belediyesi Encümen Salonu

 

İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) olup, Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

  1. 1.                  İhaleye Katılacak Olanlardan İstenecek Belgeler

 

A) Kanuni ikametgâh sahibi olmak. (gerçek kişilerce muhtarlıktan Nüfus Müdürlüğünden alınacak ikametgâh senedi ile, tüzel kişilerce bağlı oda veya ilgili kurumca onaylanacak şirket merkezini belirten belge ile belgelendirilecektir)

B) 2886 sayılı devlet ihale kanununda belirtilen değerler; geçici teminat olarak 6.700,00-TL (altıbinyediyüz Türk Lirası)  kadarını vermek zorundadır.

C) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odası veya ilgili

Meslek Odası Belgesi.

  1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
  2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

D) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 

Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 

Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin

yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının

bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret

Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli

E)Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her  

birinin yukarıdaki maddelerdeki esaslara göre temin edecekleri belge,

F)İstekliler adına vekaleten iştirak ediyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin

vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermesi

gerekmektedir.

G)İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri.

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler, yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından düzenlenen belgeyi sunmaları gerekmektedir.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

 

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50'den küçük olması,

ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile yıllara yaygın inşaat hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

Yabancı ülkede düzenlenen yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış belge ile tevsik edilebilir.

Serbest meslek erbabı tarafından sunulan, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir. İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve yukarıda belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.

H) Katılımcıların teklif dosyalarında daha önce en az 5 (beş) yıl aralıksız süreyle en az 400 bin nüfuslu ilçelerin kamu kurum ve kuruluşlarında geri dönüşüm tesisi işlettiklerine dair ilgili kurumdan alınacak belge.

I) Katılımcının asgari 7 adet presli, 2 adet damperli kamyon ve 2 adet kamyonet araçlarına sahibi olduğunu belgelemesi gereklidir. 

J)Katılımcı Belediyemiz sınırları içerisine Belediyemizin belirleyeceği alanlara asgari 500 (beş yüz) adet çöp konteynırı koyacaktır.

K) Ayrıca şartnamede belirtilen belgelerin temini gerekmektedir.   

 

İhaleye katılım belgeleri (dosyası) ihale günü ve saatine kadar Esenler Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne teslim edilebilir.