callcenter ESTİM ÖNERİ VE TALEP444 00 73
MÜDÜRLÜK İŞLEMLERİ

RUHSAT MÜDÜRLÜĞÜNDE YAPILAN İŞLEMLER


Devir Ruhsatlar İçin İstenen Evraklar

 

DEVİR VE VERASETEN İNTİKAL EDEN RUHSATLAR İÇİN

İSTENİLEN ORTAK  BELGELER

1

DEVİR SENEDİ (Noterden – Asıl Suret) (Devir başvurularında talep edilir.)

2

VERASET İLANI (Varislerden Feragatname ya da Muvafakatname –Noter Tasdikli Asıl Suret) (Veraseten İntikal başvurularında talep edilir.)

3

TAPU FOTOKOPİSİ veya KİRA KONTRATI (Aslı veya Noter Tasdikli Sureti (Asıl Suretlerde Damga Harcı Makbuzu bulunacaktır.)) Kira Kontratı İŞ NEVİNE Göre Düzenlenecektir.

4

RUHSATIN ASLI

Not: Bu belgelere ek olarak;  devir yada veraset intikali ile ruhsat alacak olan gerçek (şahıs) yada tüzel (şirket) kişi normal ruhsat başvurusunda istenilen aşağıdaki belgeleri de hazırlaması gerekmektedir.

 

GERÇEK KİŞİ (ŞAHIS) ADINA YAPILACAK RUHSAT MÜRACATINDA İSTENİLEN BELGELER

1

T.C. Kimlik Numarası

2

İKİ (2) ADET VESİKALIK RESİM (Son Altı 6 (Altı) Ay İçerisinde Çekilmiş)

3

ESNAF ODA KAYIT BELGESİ (Bağlı Olduğu İşkoluna Ait Esnaf Odasından)

 

TÜZEL KİŞİ (ŞİRKET) ADINA YAPILACAK RUHSAT MÜRACATINDA İSTENİLEN BELGELER

1

ŞİRKETİN KURULUŞ GAZETESİ ve SON DURUM TİCARET SİCİL GAZETESİ

2

İMZA SİRKÜLERİ (Aslı veya Noter Tasdikli Sureti)

3

TİCARİ FAALİYET BELGESİ (İTO)

4

YÖNETİM KURULU KARAR TUTANAĞI (Noter Tasdikli Asıl Sureti–Mesul Müdürlük İçin)

5

ŞİRKET KAŞESİ VE VEKALETNAME

 

   

Not: İşyerinin Faaliyet kolu ve durumuna göre istenilen bu belgelere ek belge talep edilebilir.

 

 

 

ÖNEMLİ UYARI: 6 Kasım 2014 tarih, 29187 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 2014/7002 sayılı karar gereğince, işyeri açma ve çalışma ruhsatı bulunan ancak ayrık nizamda müstakil binada bulunmayan ekmek fırınları devredilemez.

 

KARAR METNİ :

"GEÇİCİ MADDE 3- Bu maddenin yayımı tarihinden önce yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi özel yapı şeklinde uygun olarak düzenlenen ve bu haliyle tapu kütüğüne tescil edilen yapılarda açılacak fırınlarda ayrık nizamda müstakil bina şartı aranmaz. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı bulunan ancak ayrık nizamda müstakil binada bulunmayan ekmek fırınları devredilemez."

 

**** DİLEKÇE ÖRNEĞİNE DÖKÜMANLAR SAYFASINDAN ULAŞABİLİRSİNİZ.

 

MESUL MÜDÜR BELGESİ

 

9207 Sayılı işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmeliğin 35. Maddesinde geçen "Umuma açık istirahat ve eğlence yerinin sahibinin tüzel kişi olması durumunda, işyerini idare etmek üzere bir mes’ul müdür görevlendirilir. Gerçek kişiler de işyerine mes’ul müdür görevlendirebilir. Görevlendirilen mes’ul müdür yetkili idareye bildirilir." hükmü gereğince;

 

Tüzel kişiliğe sahip umuma açık istirahat ve eğlence yerleri Mesul Müdürlük Belgesi Alması gerekli olmakla birlikte diğer işyeri sahipleri de isteğe bağlı olarak işyerlerine mesul müdür tayin edebilirler.

 

İSTENİLEN BELGELER

 

1

DİLEKÇE

2

MESUL MÜDÜRLÜK SÖZLEŞMESİ (Noterden Asıl Suret)

3

T.C. KİMLİK KARTI veya NÜFUS CÜZDANI FOTOKOPİSİ

4

MESUL MÜDÜR VE ATANDIĞI ŞİRKETİN SİCİL KAYDI (Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelirler Şefliği (Belediye))

5

ÇALIŞMA İZİN BELGESİ (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından alınacaktır. Yabancı Uyruklulardan istenir.)

 

 

**** DİLEKÇE ÖRNEĞİNE DÖKÜMANLAR SAYFASINDAN ULAŞABİLİRSİNİZ.

 

CANLI MÜZİK YAYIN İZİN BELGESİ İŞLEMLERİ

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği kapsamında” Canlı Müzik İzni” olmaksızın müzik yayını yapan veya yönetmeliğin belirlediği sınır değerlerin üzerinde yayın yapan işletmelere idari yaptırım uygulanmaktadır.

Yönetmelikte “Canlı müzik: Gerçek enstrüman ve/veya seslerle veya banttan ya da elektronik olarak yükseltilmiş ses kaynağı kullanılarak yapılan müzik türü,” olarak tanımlanmaktadır. Bu kapsamda canlı olarak veya bilgisayar, teyp, radyo vb. elektronik cihazlarla yapılan her türlü yayın canlı müzik olarak tanımlanmaktadır.

Canlı Müzik Yayını yapan veya yapmak isteyen işletmeler yönetmelik kapsamında İl Müdürlüğümüzden uygun görüş almak koşuluyla ilgili Belediyeden /Özel İdareden canlı müzik izni almak zorundadırlar.

Canlı müzik izni süreci ile ilgili olarak Yönetmeliğin 24. Maddesinde;

1-”etkilenen alanlar ile bitişik bitişik nizamda olan eğlence yerinden/yerlerinden kaynaklanan çevresel gürültü, Leq gürültü göstergesi cinsinden etkilenen yapı içindeki arka plan gürültü seviyesi değerini aşamaz. “ ifadesi yer almaktadır.

Arka plan gürültüsü: Bir çevrede incelenen sesler bastırıldığında, verilen konumdaki ve verilen durumdaki geriye kalan toplam ses

Buradan da anlaşılacağı üzere herhangi bir yapı(Konut, işyeri, atölye vb.)  ile bitişik nizamda bulunan açık  ve yarı açık  eğlence yerlerine izin verilmemektedir.

Açık eğlence yeri: Oluşan sesin, bütün cephelerden atmosfere direk geçişine izin verecek şekilde olan eğlence mekânları

Yarı açık eğlence yeri: En az bir cephesi veya üstü açık olan veya kullanılan yapı elemanı portatif veya açılıp kapanabilir özellikte olan, içeride oluşan sesin atmosfere direkt geçişine imkân verecek şekilde açıklık (kapı, pencere, havalandırma ve benzeri) bulunan eğlence mekânları

2- “Etkilenen yapı ile bitişik nizamda olmayan eğlence yerinden kaynaklanan çevresel gürültü, Leq gürültü göstergesi cinsinden arka plan gürültü seviyesini 5 dBA’dan ve 7 dBC’den daha fazla aşamaz.”

Bu maddeye göre ise çok hassas kullanımlarla bitişik nizamda olmayan açık ve yarı açık eğlence yerlerinin arka plan gürültü seviyesini en fazla 5 dBA ve 7 dBC aşmalarına müsaade edilmektedir.

3- Açık ve yarı açık eğlence yerlerinde 24:00 -07:00 saatleri arasında her türlü müzik yayını yapılması yasaktır.

4-  Fiziki olarak tamamen kapalı bir mekânda faaliyet gösteren eğlence yerleri arka plan gürültü seviyesini aşmamaları koşulu ile 1. Ve 3. Maddelerde belirtilen kısıtlamalardan muaftırlar.

Kapalı eğlence yeri: Bütün cepheleri ve üstü yapı elemanları (beton, tuğla, cam ve benzeri) ile kapalı olan ve içeride oluşan sesin; kapı, pencere ve benzeri açıklıklardan atmosfere direkt geçişine imkân vermeyecek şekilde önlem alınmış eğlence mekânı

 

Canlı Müzik İzni İçin İstenen Evraklar;

1. Dilekçe

2.İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

3. Çevresel Gürültü Seviyesi Değerlendirme Raporu

 

**** DİLEKÇE ÖRNEĞİNE DÖKÜMANLAR SAYFASINDAN ULAŞABİLİRSİNİZ.


Oluşturulma Tarihi : 02.11.2018