callcenter ESTİM ÖNERİ VE TALEP444 00 73
İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI VERİLMESİ

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI VERİLMESİ

 

            İlçemiz sınırları içerisinde açılmış ve açılacak olan sıhhi, gayrisıhhî, umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ve diğer tüm işyerlerinin (müesseselerin) ruhsat yönünden tetkikini yapmak, ruhsatsız faaliyette bulunanlar hakkında işlem yapmak üzere Belediyemizin yetkisinde olanlar Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü tarafından ruhsatlandırılmaktadır.

           

            Söz konusu ruhsatlandırma işlemleri 3572 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 2005/9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre  düzenlemektir.

 

            Sıhhî ve gayrisıhhî işyerleri ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması ve denetlenmesine dair iş ve işlemleri düzenleyen bu Yönetmeliğin 6. Maddesinde belirtilen Yetkili idarelerden usulüne uygun olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan hiçbir işyeri açılamaz ve çalıştırılamaz” hükmü uyarınca yasal işlemler yapılmaktadır.

 

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı 3 ana gruba ayrılmıştır.

 

  1. Sıhhi Müesseselere Ait Ruhsatlar
  2. Gayri Sıhhi Müesseselere Ait Ruhsatlar
  3. Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerine Ait Ruhsatlar

 

Öncelikle işyeri açmak istediğiniz yer için Müdürlüğümüze ön müracaatta bulunmanız gerekmektedir. Özellikle Gayri Sıhhi ve Umuma Açık İşyerleri için ön müracaat zorunlu olmakla birlikte Sıhhi işyerlerinde gerekli çok gerekli olmaması halinde ön müracaat talep edilmez.

 

Ön Müracaat denetiminde işyerinin faaliyetinin sakınca olmadığının tespiti ile işyeri ilgilisi işyeri sınıfına göre kendisinden talep edilen eksik belgelerini tamamlayarak ruhsat müracaatında bulunur. Başvuru formu eksiksiz olarak doldurulmuşsa, ilgiliye en geç başvurusunu izleyen iş günü içerisinde "işyeri açma ve çalışma ruhsatı" verilir. Ancak, ön müracaat kontrol raporu ve işyeri ilgilisinin beyanına göre düzenlenen ruhsat müktesep hak doğurmaz. Buna göre; "2005/9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 13.maddesi gereğince  ruhsatın veriliş tarihini izleyen bir ay içerisinde işyerinin kontrol ettirilmesi gerekir.

 

Bu süre içinde yapılan kontrol sonucu Yönetmelikte öngörülen esaslara aykırı olmadığı saptanan işyerine verilen ruhsat kesinleşir.

 

Bir ay içerisinde yapılan ilk kontrol ve denetimde Yönetmelikte öngörülen kriterlere aykırı beyan ve durumun saptanması halinde ise, işyerinin mevzuata uygun hale getirilmesi için ilgiliye bir defaya mahsus olmak üzere onbeş gün süre verilir. Buna rağmen aykırılığın giderilmediğinin anlaşılması halinde, ruhsat iptal edilerek işyeri kapatılır ve ilgililer hakkında ayrıca yasal işlem yapılır.

 

 

Oluşturulma Tarihi : 02.11.2018